Algemene voorwaarden

 • Deelname aan NL Tour Rides is op eigen risico.
 • De organisatie van NL Tour Rides behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die de organisatie in de komende jaren organiseert.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Als je ingeschreven bent kun je niet meer annuleren, tenzij er expliciet een specifieke datum vermeld staat op de evenement pagina op de site tot wanneer annulering nog mogelijk is.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord of een polsbandje goed zichtbaar te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
 • Deelnemer is akkoord dat NL Tour Rides de data deelt met partners die betrokken zijn bij de wieler evenementen waaronder OFM. Ride Series 2023.

Deelnemer verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement en zich daaraan te houden.
 • Deel te nemen aan NL Tour Rides op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.
© Copyright - NL Tour Rides